Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen info@compenta.nl

Compenta

Cultuureducatie met Kwaliteit

Nieuws: CMK bijdrage aanvragen... Lees verder
Home > Compenta > Visie

Visie

In 2016 heeft een vertegenwoordiging van onderwijs, het culturele veld, de provincie en de Drentse gemeenten, onder leiding van Eelco van Es (Rijksuniversiteit Groningen) een visie op Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 ontwikkeld. Deze visie vormt de basis voor de uitvoering van CMK II in Drenthe. In de visienota zijn de ambitie en doelen verwoord. Samengevat:

       

In het tweede deel van Cultuureducatie met Kwaliteit gaan we ons in Drenthe toeleggen op verdere borging van cultuur in het primair onderwijs. Dit betekent dat we werken aan teambrede deskundigheid in de scholen, het ontwikkelen van schooleigen doorlopende leerlijnen, en het beter afstemmen van de culturele omgeving op de culturele ontwikkeling van leerlingen. Gezamenlijk werken scholen, aanbieders, steun- en kennisinstellingen in Drenthe aan een duidelijk verhaal over de waarde van cultuur in de klas, dat in het primair onderwijs samenhangend tot uiting komt. Gedeeld eigenaarschap van cultuuronderwijs is het streven.

 

Uit bijeenkomsten met het onderwijs- en culturele veld bleek dat beide partijen tevreden zijn over de manier waarop CMK in Drenthe wordt uitgevoerd en dat zij dit graag willen voortzetten. Met name het eigenaarschap bij de scholen wordt sterk gewaardeerd. Doel is om de komende vier jaar te werken aan de verdere borging, verdieping en verbreding van het cultuuronderwijs op de Drentse scholen. De vier scenario’s (ontwikkelperspectieven voor de scholen) zijn in afstemming met het onderwijs aangepast en aangescherpt. Ten opzichte van CMK I komt de nadruk tijdens CMK II sterker te liggen op de samenhang in het cultuurcurriculum (leerlijnen), vakoverstijgend werken en de betrokkenheid van het team en (bovenschoolse) directie. De culturele omgeving zou nog intensiever bij het cultuuronderwijs op de school betrokken kunnen worden. Gedurende CMK II moet die samenwerking middels creatieve partnerschappen (langdurige, intensieve en onderzoekende samenwerking) gestimuleerd worden. De huidige regeling productontwikkeling voor cultureel ondernemers, waarmee zij vraaggericht een cultuureducatief product voor scholen kunnen ontwikkelen, blijft hiernaast gehandhaafd.

Nieuw is dat Compenta tijdens CMK II de samenwerking aangaat met kunstvakopleidingen en PABO’s, in het bijzonder het kenniscentrum Kunst & Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen. Deze partijen worden betrokken bij de creatieve partnerschappen en gaan onder meer het gebruik van portfolio’s op de scholen onderzoeken. De samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van het monitoring- en evaluatieonderzoek (Evi) wordt voortgezet. Compenta hoopt met deze onderzoeken meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het cultuurbeleid op schoolniveau, en (de invloed daarvan op) de ontwikkeling van de culturele competenties op leerlingniveau.

Compenta zijn: Kunst & Cultuur Drenthe ICO De Kunstbeweging Scala