Dr. Nassaulaan 5 - 9401 HJ - Assen info@compenta.nl
Cultuureducatie met Kwaliteit

Visie

fonds voor cultuurparticipatieHet CMK plan 2021-2024 is tot stand gekomen na een evaluatie van CMK2 (2016-2020) met alle stakeholders in het najaar van 2019 (klik hier voor het verslag) en met inachtneming van de richtlijnen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

‘CMK3 wil cultuuronderwijs duurzaam naar een volgend niveau ontwikkelen. Het fundament hiervoor is een onderwijskundige visie die de culturele ontwikkeling van het kind centraal stelt. Het doel wordt bereikt door een intensievere samenwerking tussen het onderwijs (primair, voortgezet en speciaal onderwijs) en de culturele omgeving. Voorwaarde is een grotere handelingsbekwaamheid van leerkrachten, docenten en culturele partners op het gebied van cultuuronderwijs. Aansluiting bij de integrale aanpak van Curriculum.nu draagt bij aan de borging van een duurzame kwaliteitsverbetering. De nadruk ligt op het bereiken van nieuwe scholen, met name scholen met onderwijsachterstanden, om hiermee de kansengelijkheid van kinderen te vergroten.’

(Uit: Beleidsplan Fonds Cultuurparticipatie)

Speerpunten

In Drenthe bereikten we goede resultaten met CMK1 en 2. Zo'n 90% van het primair onderwijs deed mee en de kwaliteit op het gebied van visie, deskundigheid, leerlijn en samenwerking met de culturele omgeving verbeterde. Compenta wil de bereikte resultaten van CMK1 en 2 combineren met de uitbreiding van de doelstellingen van CMK3. Dit leidt tot de volgende speerpunten van CMK3 in Drenthe:

 

1. Gelijke kansen voor alle kinderen

  • Gelijke kansen voor alle scholen door meer ruimte te geven aan scholen en tegelijkertijd structuur te bieden vanuit verschillende scenario’s. Scholen met ambitie om de kwaliteit van het cultuuronderwijs stapsgewijs te verbeteren, kunnen vanuit iedere serieuze ambitie een samenwerkingsverband met Compenta aangegaan;
  • Versterking van de verbinding tussen de leerlijn cultuur van het primair onderwijs en het onderwijs / de opvang rondom de school (uitbreiding van doelgroepen met kinderen van 2-4 jaar en pubers van 12-15 jaar) en naar de buitenschoolse opvang. Voorwaarde: de verbinding wordt gelegd vanuit een integrale pedagogische opzet en een doorgaande leerlijn vanuit of naar het primair onderwijs;
  • Aansluiten bij gemeentelijk beleid voor kansengelijkheid.

 

2. Kwaliteit van cultuuronderwijs

  • Voortzetting van de stijgende kwaliteitslijn van het cultuuronderwijs op alle scholen van het primair onderwijs (óók de 10% die nog niet deelnam aan CMK) door te investeren in de deskundigheid van team, bestuur en het cultuuronderwijsprogramma;
  • (Door)ontwikkelen van leerlijnen cultuuronderwijs, gebruikmakend van de handvaten uit Curriculum.nu.

 

3.  Borging van kwaliteit

  • Borging van de resultaten door in te zetten op duurzame samenwerking tussen scholen en culturele instellingen en op deskundigheid van het hele team (inclusief directies en schoolbestuurders);
  • Borging van resultaten door in te zetten op ‘leergemeenschappen’, bestaande uit educatief medewerkers van culturele instellingen, zelfstandige cultuureducatie producenten en docenten en icc’ers;
  • De samenwerking uitbouwen met de pabo’s in Drenthe zodat ook studenten meer cultuuronderwijs krijgen;
  • Cyclische evaluatie van de kwaliteit van cultuuronderwijs voortzetten met Evi 2.0 (waarbinnen de terminologie van Curriculum.nu is overgenomen).

Download(s)