Dr. Nassaulaan 5 - 9401 HJ - Assen info@compenta.nl
Cultuureducatie met Kwaliteit

Geldbronnen

Via de CMK-regeling kan je school een bijdrage ontvangen om plannen voor cultuuronderwijs te verwezenlijken. Maar er zijn meer geldbronnen. Kijk ten eerste eens bij de CMK regeling productontwikkeling en bij Leergemeenschappen.  

Ook in de Lumpsum is een bedrag voor cultuuronderwijs opgenomen. Doe je mee aan de CMK-regeling, dan wordt verwacht dat je de bijdrage matcht met de eigen middelen uit de Lumpsum.  

Lumpsum (personeel en materialen)

De lumpsum is één budget voor alle kosten. Dat ontvangen scholen van OCW.  Scholen ontvangen van OCW één budget voor alle kosten. Dit heet de lumpsum. In de lumpsumbegroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling. Schoolbesturen moeten verantwoording afleggen over hun keuzes aan personeelsleden, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.
Tot en met het vorige schooljaar kwam bovenop de lumpsum nog aanvullend geld beschikbaar
via de prestatiebox, onder andere bedoeld voor cultuureducatie. Per 1 januari 2023 is de wet ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs‘voor de berekening van de lumpsumgelden voor de scholen ingegaan. Het aantal rekenregels om te komen tot de hoogte van het budget voor scholen is daarmee teruggebracht van 130 naar ongeveer 30. Cultuureducatie is niet meer geoormerkt. 

Cultuureducatie in de lumpsum

Cultuuronderwijs is geen geoormerkt onderdeel meer van de lumpsum, waardoor scholen dit niet meer hoeven te verantwoorden. De financiën zijn er natuurlijk nog wel. Wij adviseren om een cultuurplan op te stellen met een duidelijk voorstel voor de besteding van de financiën voor cultuuronderwijs. Maak daarbij eventueel gebruik van de 'oude' bedragen die gehanteerd werden. Dat is € 121,98 per school en € 23,52 per leerling (met indexatie 2023)

Bron: LKCA 

Andere geldbronnen

Gemeenten
De Drentse gemeenten dragen hun steentje bij aan het cultuuronderwijs op jouw school.

Diensten Kunstencentra en K&C
Voor het realiseren van jouw ambities heb je misschien advies nodig. De partners binnen Compenta worden gesubsidieerd door de gemeentelijke en provinciale overheid om je te adviseren en te helpen bij de vormgeving van jouw cultuuronderwijs.
De partners zijn: Facet, ICO, K&C en CultuurKlik.
Je hoeft hiervoor niets te betalen. Je kunt onze gegevens vinden onder de knop CONTACT.

De medewerkers van Compenta kunnen je ook helpen bij het vinden van alternatieve geldbronnen, zoals fondsenbijdragen en sponsoring.
Vragen en antwoorden over sponsoring in het onderwijs, informatie over voorwaarden en gedragsregels voor sponsoring en voorbeelden van sponsoring in het onderwijs zijn te vinden op de:
website van de rijksoverheid.

Giften en eigen inkomsten
Er kunnen ook andere bronnen worden aangeboord voor bekostiging van culturele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een ouderbijdrage, oud papier-opbrengsten, een gift van ouders, een spaarpotje van het bestuur, opbrengsten uit verhuur van lokalen of materialen.

Je kunt ook met je cultuurproject inkomsten generen. Je organiseert bijvoorbeeld een schoolbreed beeldend project, waarbinnen kinderen onder begeleiding van een kunstenaar kunst maken. Eén groep organiseert in de school een ‘kunstverkoop’.
Deze extra inkomsten kunnen bijvoorbeeld dienen voor de incidentele aanschaf van bijvoorbeeld instrumenten voor de muzieklessen, een nieuw podium met gordijnen of de bekostiging van een schoolproject of festiviteit.

Rabobank
Op plaatselijk/regionaal gebied is het soms mogelijk een bijdrage te ontvangen van de Rabobank. 

Sponsoring
Een andere mogelijkheid is om te zoeken naar sponsoring door bijv. de lokale middenstand.