Dr. Nassaulaan 5 - 9401 HJ - Assen info@compenta.nl
Cultuureducatie met Kwaliteit

FAQ

Klik hier voor: VRAGEN OVER EVI

Wanneer gaat Evi opnieuw open?

Evi wordt om het jaar ingevuld. In 2024 moeten de scholen weer Evi invullen.  U kunt wel altijd inloggen om uw vorige Evi in te zien.

We zijn onze inloggegevens kwijt/vergeten. Wat nu?

Indien u geen inloggegevens heeft ontvangen, de inloggegevens kwijt bent of de inlog niet werkt, kunt u contact opnemen met Evi via evi@lkca.nl of met info@compenta.nl 

Indien u het wachtwoord bent vergeten, kunt u in het inlogscherm uw emailadres invullen en op ‘wachtwoord vergeten’ klikken. Er wordt dan een nieuw wachtwoord naar het emailadres gestuurd.

Ben ik verplicht om Evi in te vullen?

Ja, scholen die subsidie ontvangen van Compenta hebben een inspanningsverplichting om mee te doen met de evaluatie. Om te weten wat er op de Drentse scholen gebeurt, heeft Compenta het evaluatie-instrument Evi ontwikkeld. Het doel van deze evaluatie is niet dat scholen hun subsidie moeten verantwoorden. Evi is zo opgesteld, dat ze scholen in eerste plaats helpt om het cultuuronderwijs verder te ontwikkelen, en te bepalen waar de subsidiegelden voor ingezet worden.

Daarnaast geeft ze Compenta een beeld van wat er op de Drentse basisscholen gebeurt op het gebied van cultuuronderwijs en welke invloed de regeling daarop heeft. Voor het indienen van een nieuwe subsidieaanvraag is het ook vereist dat u Evi heeft ingevuld. U kunt Evi ook meesturen met de nieuwe aanvraag, maar dat is niet verplicht. Alleen het invullen zelf is een voorwaarde, niet het resultaat.

Moet ik, als ik EVI heb ingevuld, ook nog een CMK plan indienen?

Evi en het CMK plan zijn twee verschillende zaken.

  • Evi gaat om terugkijken: wat heeft u het afgelopen jaar gedaan? Waar staat u t.o.v. uw ambities, in welk scenario bevindt uw school zich? Het is een evaluatie instrument.
  • Door het indienen van een CMK plan gaat u een samenwerkingsovereenkomst aan met Compenta en kunt u een bijdrage voor de ontwikkeling van het cultuuronderwijs op uw school ontvangen. 

Kan ik Evi gebruiken voor mijn CMK plan?

Ja, dat kunt u zeker doen. Als u denkt dat Evi belangrijke informatie geeft waarmee u uw plan kunt ondersteunen (bijvoorbeeld als u daarmee uitlegt waarom bepaalde doelen wel of niet behaald zijn), dan raden wij u aan om Evi mee te sturen. Maar Evi is van u: het is niet verplicht om Evi mee te sturen.

U kunt Evi ook gebruiken om aan te geven welk scenario u bereikt heeft. Dit vindt u in uw dossier van Evi (door in te loggen op www.compenta.nl/evi en het bestand te downloaden). U kunt Evi ook gebruiken om duidelijk te maken welke stappen u de komende twee schooljaren wilt zetten, en waar u dan de bijdrage voor wilt gebruiken.

Uit Evi volgt dat ik het geambieerde scenario niet heb bereikt, wat nu?

U kunt om verschillende redenen nog niet het gewenste scenario hebben bereikt. Voor de subsidieaanvraag voor de komende twee schooljaren kunt u opnieuw voor het eerder gekozen scenario kiezen. Maar maak dan wel duidelijk waarom u het scenario nog niet bereikt heeft, en wat u de komende twee jaren wilt doen om dat scenario alsnog te bereiken. Deze uitleg is erg belangrijk voor de goedkeuring van uw aanvraag.

Klik hier voor: VRAGEN SCHOLEN - SUBSIDIE CMK

Wat is de hoogte van mijn CMK-bijdrage?

De hoogte van de bedragen staan op deze pagina

Bij de berekening gaan we uit van het leerlingenaantal, zoals geregistreerd in BRON op 1 maart.  Mocht het zo zijn dat het leerlingenaantal op uw school explosief toegenomen is, bijvoorbeeld door overname van leerlingen van een andere school of door een fusie, dan kunt u dit aan ons doorgeven via info@compenta.nl.

Wanneer is duidelijk of de aanvraag is gehonoreerd en wanneer ontvang ik het geldbedrag?

Uiterlijk zes weken na de deadline ontvangt de aanvrager een schriftelijke reactie, 

De CMK-bijdrage ontvangen scholen in november. 

Moet iedere school een eigen CMK plan indienen?

Ja. U kunt wel met een andere school uw beide plannen op elkaar afstemmen en daarnaar verwijzen in het formulier. Misschien wilt u een deel van de bijdrage inzetten voor een gezamenlijke teamtraining over bijv. erfgoed. Vermeld dat dan duidelijk in het plan en laat in de begroting zien wat voor wie is begroot. 

Misschien wilt u met meerdere scholen samen een verbeterplan cultuureducatie opstellen of in samenwerking met de gemeente en instellingen een visienota cultuureducatie. Dit plan kunt u meesturen met uw format. 

Samenwerking betekent niet dat u ALLES samen moet doen, u kunt ook samenwerken op bijvoorbeeld één gebied, zoals erfgoed.

Het cultuurbeleidsplan van de individuele school is belangrijk. Die is schoolspecifiek en aangepast aan wat er speelt op de school, aan de populatie, de schoolvisie, enz. Het eigenaarschap van de individuele school blijft belangrijk: iedere school is anders! 

Is het inzetten van het geld van de lumpsum verplicht?

Ja. Scholen die een CMK-bijdrage aanvragen gaan de verplichting aan om het geld uit de lumpsum in te zetten voor cultuureducatie. Op deze pagina vindt u meer informatie. 

Geen van de vier scenario's past exact bij de ambitie van mijn school. Wat moet ik nu doen?

De scenario’s zijn beschreven op basis van indicatoren.
Geen enkel scenario zal exact passen op de situatie van de verschillende basisscholen in Drenthe. Op basis van de ene indicator hoort uw school thuis in scenario 3, op basis van de andere indicator misschien in scenario 1. In een format geeft u de gewenste ontwikkeling in de komende jaren aan.
U kunt altijd advies vragen aan één van de Compenta-leden bij het kiezen en het invullen van het juiste format.

Moet ik een toelichting geven op alle vragen in het aanvraagformulier?

Het is belangrijk om een zo volledig mogelijk beeld te geven. Je kunt ook altijd extra stukken oploaden. Overleg met je regioadviseur als je er niet uitkomt! Naar de contactpagina. 

 

Wie beoordeelt mijn plan?

 In CMK3 bespreek je je plan met je regioadviseur. Er vindt nog wel altijd een inhoudelijke check plaats door de Compenta coördinatoren (steekproefsgewijs) en een financiële check door de afdeling financiën.

Mag ik als school met meerdere instellingen gaan samenwerken voor productontwikkeling?

Dat mag, maar u moet zich wel realiseren dat er van u verwacht wordt betrokken te zijn bij de productontwikkeling.

Wat houdt de inspanningsverplichting monitoring en evaluatie in?

Compenta moet verantwoording afleggen voor de verstrekte gelden en hebben daarvoor van u een aantal gegevens nodig. U wordt gevraagd om eens per twee jaar de digitale vragenlijst Evi in te vullen.

Klik hier voor: VRAGEN VOOR CULTUREEL ONDERNEMERS

Wie/wat is een cultureel ondernemer?

Een cultureel ondernemer is een persoon, vereniging of organisatie die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die opereert of graag wil opereren op het vlak van kunst, cultuur (waaronder erfgoed) en kunst- en cultuuronderwijs. U kunt hierbij denken aan ZZP-ers (zelfstandige muziek-, drama-, beeldend- en filosofiedocenten), historische verenigingen, dans-, muziek-, en theaterverenigingen, musea, archieven, collectieven, enzovoort.

N.B. De instellingen die zijn verenigd in Compenta (K&C, Facet , CultuurKlik en ICO) komen niet in aanmerking om Cultuureducatie met Kwaliteit-gelden aan te vragen en worden vanuit deze regeling dus niet als cultureel ondernemer beschouwd.

Kan ik als cultureel ondernemer een CMK plan indienen?

Ja, dat kan via de regeling Productontwikkeling. U vraagt dan geld aan om een cultuureducatief product met een of meerdere scholen te ontwikkelen. Kijk hier voor meer informatie.

Wie beoordeelt mijn CMK plan?

In het verleden gebeurde dit door de De Plan Adviescommissie (PAC). In CMK3 bespreek je je plan eventueel met je regioadviseur. Zie de informatie op deze pagina.

Er vindt nog wel altijd een inhoudelijke check (criteria) plaats door de Compenta coördinatoren en een financiële check door de afdeling financiën.

Klik hier voor: VRAGEN ALGEMEEN

Wie of wat is Compenta?

De Drentse stichting Compenta is speciaal voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2013 t/m 2024) in het leven is geroepen om een aanvraag te doen bij het landelijke Fonds Cultuurparticipatie.  In stichting Compenta zijn vertegenwoordigd Facet, ICO, CultuutKlik en K&C. Gezamenlijk geven zij uitvoering aan de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Drenthe. Dat wil zeggen:

  • informatievoorziening via website en nieuwsbrieven
  • advies op maat met betrekking tot planontwikkeling
  • monitoring en evaluatie

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor een gratis adviesgesprek.

De directie van de stichting bestaat uit:

  • Mw. Rineke Marwitz (Facet)
  • Mw. Nicole Stiekema (directeur Facet)
  • Mw. Marieke Vegt (K&C/CultuurKlik/ICO)
  • dhr. Wytze de Vries (ICO/K&C/CultuurKlik)