Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen info@compenta.nl

Compenta

Cultuureducatie met Kwaliteit

Nieuws: Uitgave ‘Kunst en cultuur op jouw basisschool’... Lees verder
Home > Compenta > FAQ

FAQ

Klik hier voor: VRAGEN OVER EVI
Wanneer gaat EVI opnieuw open?

In 2020 moeten de scholen weer EVI invullen, waarschijnlijk in april-mei. U kunt wel altijd inloggen om uw vorige EVI in te zien.

We zijn onze inloggegevens kwijt/vergeten. Wat nu?

Indien u geen inloggegevens heeft ontvangen, de inloggegevens kwijt bent of de inlog niet werkt, kunt u contact opnemen met Compenta via info@compenta.nl of tel. 0592 - 336 999. De inloggegevens worden dan (opnieuw) aan u verstrekt.

Indien u het wachtwoord bent vergeten, kunt u in het inlogscherm uw emailadres invullen en op ‘wachtwoord vergeten’ klikken. Er wordt dan een nieuw wachtwoord naar het emailadres gestuurd.

Ben ik verplicht om EVI in te vullen?

Ja, scholen die subsidie ontvangen van Compenta hebben een inspanningsverplichting om mee te doen met de evaluatie. Om te weten wat er op de Drentse scholen gebeurt, heeft Compenta het evaluatie-instrument EVI ontwikkeld. Het doel van deze evaluatie is niet dat scholen hun subsidie moeten verantwoorden. EVI is zo opgesteld, dat ze scholen in eerste plaats helpt om het cultuuronderwijs verder te ontwikkelen, en te bepalen waar de subsidiegelden voor ingezet worden. Daarnaast geeft ze Compenta een beeld van wat er op de Drentse basisscholen gebeurt op het gebied van cultuuronderwijs en welke invloed de regeling daarop heft. Voor het indienen van een nieuwe subsidieaanvraag is het ook vereist dat u EVI heeft ingevuld. U kunt EVI ook meesturen met de nieuwe aanvraag, maar dat is niet verplicht. Alleen het invullen zelf is een voorwaarde, niet het resultaat.

Moet ik, als ik EVI heb ingevuld, ook nog een subsidieaanvraag indienen?

Ja, het invullen van EVI en de nieuwe subsidieaanvraag staan los van elkaar. EVI gaat om terugkijken: wat heeft u het afgelopen jaar gedaan? In de nieuwe subsidieaanvraag kijkt u verder en geeft u aan wat uw plannen zijn. Als u voor de komende schooljaren opnieuw subsidie wilt ontvangen, moet u zowel EVI als het subsidieformat hebben ingevuld. U kunt EVI meesturen met de subsidieaanvraag, maar dat is niet verplicht. Alleen het invullen zelf is een voorwaarde.

Kan ik EVI gebruiken voor mijn subsidieaanvraag?

Ja, dat kunt u zeker doen. Als u denkt dat EVI belangrijke informatie geeft waarmee de subsidieaanvraag ondersteund wordt (bijvoorbeeld als u daarmee uitlegt waarom bepaalde doelen wel of niet behaald zijn), dan raden wij u aan om EVI mee te sturen. Maar EVI is van u: het is niet verplicht om EVI mee te sturen. U kunt EVI ook gebruiken om in de subsidieaanvraag aan te geven welk scenario u bereikt heeft. Dit vindt u in uw dossier van EVI (door in te loggen op www.compenta.nl/evi en het bestand te downloaden). U kunt EVI ook gebruiken om duidelijk te maken welke stappen u de komende twee schooljaren wilt zetten, en waar u dan de subsidie voor wilt gebruiken.

Uit EVI volgt dat ik het geambieerde scenario niet heb bereikt, wat nu?

U kunt om verschillende redenen nog niet het gewenste scenario hebben bereikt. Voor de subsidieaanvraag voor de komende twee schooljaren kunt u opnieuw voor het eerder gekozen scenario kiezen. Maar maak dan wel duidelijk waarom u het scenario nog niet bereikt heeft, en wat u de komende twee jaren wilt doen om dat scenario alsnog te bereiken. Deze uitleg is erg belangrijk voor de goedkeuring van uw aanvraag.

Moet iedere school een eigen format invullen?

Ja. U kunt daarnaast met meerdere scholen samen een verbeterplan cultuureducatie opstellen of in samenwerking met de gemeente en instellingen een visienota cultuureducatie. Dit plan kunt u meesturen met uw format. 

Klik hier voor: VRAGEN SCHOLEN - SUBSIDIE CMK
Wat is de hoogte van mijn CMK-bijdrage?

Voor de komende twee jaar is € 9,- per leerling per jaar beschikbaar. Voor scholen met minder dan 80 leerlingen is een minimum van € 720,00 per school per jaar beschikbaar. Bij de berekening gaan we uit van het leerlingenaantal, zoals geregistreerd in BRON op 1 oktober 2018.

Het geld kun je inzetten voor het ontwikkelen van -visie en cultuurbeleid, het bevorderen van deskundigheid van leerkrachten, het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen cultuureducatie en de implementatie van cultuureducatie in het curriculum. 

Het CMK bedrag komt bovenop de €15,15 die de school via de Prestatiebox ontvangt.

Wanneer is duidelijk of de aanvraag is gehonoreerd en wanneer ontvang ik het geldbedrag?

Uiterlijk zes weken na de deadline ontvangt de aanvrager een schriftelijke reactie, waarin staat beschreven of de gelden worden toegekend of niet, en wat de motivatie is voor het besluit.

De CMK-bijdrage ontvangen scholen in november, m.u.v. scholen die deelnemend aan de rondes in december. Deze scholen ontvangen hun CMK-bijdrage binnen enkele weken na honorering

Wanneer kom ik aanmerking voor het minimumsubsidiebedrag?

Indien uw school op de peildatum (1 oktober 2018) minder dan 80 leerlingen heeft, komt u in aanmerking voor het minimumsubsidiebedrag van € 720. Dit minimumbedrag is voor de komende schooljaren ingesteld om ook kleine scholen de kans te geven om hun cultuuronderwijs duurzaam te ontwikkelen. Als uw school bijvoorbeeld 60 leerlingen heeft, kunt u € 720 subsidie aanvragen voor de schooljaren waarvoor u subsidie aanvraagt.

Is het inzetten van het geld van de Prestatiebox verplicht?

Ja. Scholen die een CMK-bijdrage aanvragen gaan de verplichting aan om de € 15,15 uit de Prestatiebox in te zetten voor cultuureducatie.

Geen van de vier scenario's past exact bij de ambitie van mijn school. Wat moet ik nu doen?

De scenario’s zijn beschreven op basis van indicatoren.
Geen enkel scenario zal exact passen op de situatie van de verschillende basisscholen in Drenthe. Op basis van de ene indicator hoort uw school thuis in scenario 3, op basis van de andere indicator misschien in scenario 1. In een format geeft u de gewenste ontwikkeling in de komende jaren aan.
U kunt altijd advies vragen aan één van de Compenta-leden bij het kiezen en het invullen van het juiste format.

Moet ik een toelichting geven op alle vragen in het aanvraagformulier?

Voor de Planadviescommissie is het wenselijk om de plannen van de school zo uitgebreid mogelijk te beschrijven. De commissie kent de school niet en oordeelt op basis van de aangeleverde gegevens in het format. Door antwoord te geven op alle vragen geef je de beoordelaars een zo volledig mogelijk beeld. Voeg eventueel extra stukken toe (uploaden).

Wie beoordeelt de aanvragen?

De Plan Adviescommissie (PAC).
De adviescommissie bestaat uit vier leden afkomstig uit het onderwijsveld, het culturele veld, het opleidings- en onderzoeksveld en een onafhankelijk voorzitter. Deze adviescommissie wordt benoemd door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

Mag ik als school met meerdere instellingen gaan samenwerken voor productontwikkeling?

Dat mag, maar u moet zich wel realiseren dat er van u verwacht wordt betrokken te zijn bij de productontwikkeling.

Wat houdt de inspanningsverplichting monitoring en evaluatie in?

Compenta moet verantwoording afleggen voor de verstrekte gelden en hebben daarvoor van u een aantal gegevens nodig. U wordt gevraagd om jaarlijks de digitale vragenlijst EVI in te vullen (zie de homepage vanaf april).

Klik hier voor: VRAGEN VOOR CULTUREEL ONDERNEMERS
Wie/wat is een cultureel ondernemer?

Een cultureel ondernemer is een persoon, vereniging of organisatie die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die opereert of graag wil opereren op het vlak van kunst, cultuur (waaronder erfgoed) en kunst- en cultuuronderwijs. U kunt hierbij denken aan ZZP-ers (zelfstandige muziek-, drama-, beeldend- en filosofiedocenten), historische verenigingen, dans-, muziek-, en theaterverenigingen, musea, archieven, collectieven, enzovoort.

N.B. De instellingen die zijn verenigd in Compenta (K&C, De Kunstbeweging, SCALA en ICO) komen niet in aanmerking om Cultuureducatie met Kwaliteit-gelden aan te vragen en worden vanuit deze regeling dus niet als cultureel ondernemer beschouwd.

Kan ik als cultureel ondernemer subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit aanvragen?

Ja, dat kan via de regeling Productontwikkeling. U vraagt dan geld aan om een cultuureducatief product met een of meerdere scholen te ontwikkelen. Kijk hier voor meer informatie.

Wie beoordeelt mijn aanvraag?

De plannen, gezonden aan de stichting Compenta, worden ter beoordeling voorgelegd aan een onafhankelijke Planadviescommissie. De leden van deze commissie zijn voorgedragen en benoemd door de Stuurgroep CMK, waarin alle partijen (onderwijs, overheden en aanbieders) zitting hadden.

De Planadviescommissie bestaat uit zes leden, allen niet werkzaam in Drenthe: twee deskundigen uit het onderwijsveld (oud bovenschoolse bestuurders), één deskundige uit het culturele veld, één deskundige uit het veld van de onderwijsinspectie en twee deskundigen uit het opleidings- of onderzoeksveld.

De Planadviescommissie beoordeelt de plannen en geeft een zwaarwegend advies aan de directie van stichting Compenta. 

Klik hier voor: VRAGEN ALGEMEEN
Wie of wat is Compenta?

De Drentse stichting Compenta is speciaal voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2013 t/m 2020) in het leven is geroepen om een aanvraag te doen bij het landelijke Fonds Cultuurparticipatie.  In stichting Compenta zijn vertegenwoordigd De Kunstbeweging, ICO, Scala en K&C. Gezamenlijk geven zij uitvoering aan de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Drenthe. Dat wil zeggen:

  • informatievoorziening via website en nieuwsbrieven
  • advies op maat met betrekking tot planontwikkeling
  • monitoring en evaluatie

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor een gratis adviesgesprek.

De directie van de stichting bestaat uit:

  • mw. Rineke Marwitz (De Kunstbeweging)
  • mw. Marieke Vegt (K&C)
  • dhr. Wytze de Vries (ICO)
  • dhr. Ton Dohle (Scala)
Compenta zijn: Kunst & Cultuur Drenthe ICO De Kunstbeweging Scala