Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen info@compenta.nl

Compenta

Cultuureducatie met Kwaliteit

Nieuws: Uitgave ‘Kunst en cultuur op jouw basisschool’... Lees verder
Home > Compenta > Scenario's

Scenario's

Hoe is het cultuuronderwijs op school nu georganiseerd? En welke ambities heeft u voor de toekomst? In de Drentse visienotitie Cultuureducatie met Kwaliteit zijn vier scenario’s beschreven. De indeling in scenario’s illustreert dat u op verschillende manieren kunnen omgaan met cultuuronderwijs. In uw subsidieaanvraag geeft u aan naar welk ambitiescenario u streeft.

Welk scenario past bij uw ambitie cultuuronderwijs?

  1. Bepaal wat uw school nu aan cultuureducatie doet.
  2. Kies een ambitie-scenario.
  3. Geef in uw aanvraag aan op welke manieren u het ambitiescenario wilt bereiken.

Noot: In het advies van de Onderwijsraad staat dat scholen in de afgelopen jaren te weinig vertrouwd hebben op hun eigen vakbekwaamheid en teveel de regie op het cultuuronderwijs uit handen hebben gegeven en de invulling overgelaten hebben aan culturele instellingen. Door met de scenario’s te werken bepaalt de school zelf hoe zij cultuuronderwijs wil vormgeven.

Beschrijvingen van de scenario's
 

Scenario 1: Komen en gaan


De school kan kiezen uit een divers aanbod van verschillende cultuurinstellingen. Projecten zijn kortdurend, wisselen elkaar steeds af. De school heeft geen eigen visie op cultuuronderwijs, maar biedt wel verschillende culturele activiteiten aan. Er is geen opgeleide ICC-er of cultuuronderwijsdeskundige met voldoende taakuren en budget.

In scenario 1 staat de culturele aanbieder centraal.


 

Scenario 2 - Vragen en aanbieden

 

De school biedt, vanuit haar eigen, schoolspecifieke visie op cultuuronderwijs, structureel verschillende culturele activiteiten, lessen en/of workshops aan (bijvoorbeeld in de vorm van een menu). Er is hierbij sprake van een beredeneerd, enigszins samenhangend aanbod. Er is een cultuuronderwijsdeskundige, zoals een opgeleide ICC-er, werkzaam in het team met voldoende taakuren (meer dan 80 leerlingen > minimaal 40 taakuren, minder dan 80 leerlingen > minimaal 20 taakuren) en geoormerkt budget. Het cultuur(beleids)plan en de evaluatie ervan worden jaarlijks in een teamoverleg besproken. Binnen dit scenario kan al gewerkt worden en verdieping en verbreding van de eigen deskundigheid, gericht op het werken met doorlopende leerlijnen.

In scenario 2 staat de ICC-er centraal.

 

 

Scenario 3 - Leren & regisseren


De school werkt vanuit haar eigen cultuurbeleid en in samenwerking met haar directe (culturele) omgeving aan cultuuronderwijs. Cultuur wordt vormgegeven vanuit de expertise van het eigen team en de culturele omgeving. Zo wordt het mogelijk om een verticale (vanaf groep 1 tot en met groep 8) of horizontale leerlijn (aansluitend bij andere vakken) te realiseren. De ICC-er of cultuuronderwijsdeskundige speelt een centrale rol bij de vormgeving van het cultuuronderwijs op de school, met duidelijke en structurele ondersteuning van directie, collega’s en eventueel bestuur.

In scenario 3 staat het schoolteam centraal.


 

Scenario 4 - Eigenaarschap & integratie


De school voert haar eigen cultuuronderwijs uit en gebruikt aanbod en expertise van externe partners om eigen doelen te bereiken. Cultuuronderwijs wordt ingezet om vakoverstijgend te werken. De school brengt de ontwikkeling van vakoverstijgende vaardigheden op leerlingniveau in kaart. Zo wordt het mogelijk te werken aan verticale en horizontale leerlijnen vanuit de achterliggende (cognitieve) vaardigheden die in de verschillende leergebieden van het primair onderwijs een rol spelen.
 
In scenario 4 staat het kind centraal.

 

 

Compenta zijn: Kunst & Cultuur Drenthe ICO De Kunstbeweging Scala