Dr. Nassaulaan 5 - 9401 HJ - Assen info@compenta.nl
Cultuureducatie met Kwaliteit

Scenario's

Hoe is het cultuuronderwijs op school nu georganiseerd? En welke ambities heb je voor de toekomst? In de Drentse visienotitie Cultuureducatie met Kwaliteit zijn vier scenario’s beschreven. De indeling in scenario’s illustreert dat je op verschillende manieren kunt omgaan met cultuuronderwijs. In een CMK plan geef je aan naar welk ambitiescenario je streeft.

Welk scenario past bij je ambitie cultuuronderwijs?

  1. Bepaal wat de school nu aan cultuureducatie doet.
  2. Kies een ambitie-scenario.
  3. Geef in het plan aan op welke manieren je het ambitiescenario wilt bereiken.

 

Beschrijvingen van de scenario's
 

Scenario 1

Visie
De school heeft de visie op cultuuronderwijs niet beschreven.

Deskundigheid
De school coördineert en bevordert de deskundigheid op het gebied van cultuuronderwijs niet.

Programma
De programmaonderdelen vertonen geen samenhang. Ze vinden incidenteel plaats en worden ad hoc gekozen.

Samenwerking
De school heeft ad hoc samenwerking of contacten met externe partners.

 


 

Scenario 2 

Visie
De school heeft een eigen visie op cultuuronderwijs vastgelegd in een cultuurplan. De visie wordt gedragen en geëvalueerd door de directeur en de cultuurcoördinator (icc’er of leerkracht cultuur bijvoorbeeld). Zij houden het team op de hoogte.

Deskundigheid
De school coördineert de deskundigheid op het gebied van cultuuronderwijs. Er is zicht op waar de deskundigheid zit.

Programma
De programmaonderdelen zijn enigszins op elkaar afgestemd, bijvoorbeeld in de vorm van een methode, cultuurmenu of projectweek. Hiervoor worden voldoende tijd en middelen gereserveerd.

Samenwerking
De school werkt samen met externe partners. De inhoudelijke keuzes liggen vooral bij de externe partner (door bijvoorbeeld het afnemen van cultuuraanbod).

 

 

 

Scenario 3

Visie
De school heeft een eigen visie op cultuuronderwijs die als apart onderdeel is uitgewerkt in een schoolplan. De visie wordt met het team ontwikkeld en minimaal jaarlijks geëvalueerd.

Deskundigheid
De school bevordert deskundigheid bewust en gericht. Kwaliteiten van teamleden worden gestimuleerd en ingezet. Hiervoor worden structureel tijd en middelen gereserveerd.

Programma
De school brengt – vanuit zelfbenoemde doelen – bewust samenhang aan in de programmaonderdelen door bijvoorbeeld samenhang met andere vakken of een leerlijn van groep 1 t/m 8. Hiervoor worden voldoende tijd en middelen gereserveerd.

Samenwerking 
De school werkt structureel samen en onderzoekt met de externe partner hoe het aanbod kan aansluiten bij wat de school de leerlingen wil meegeven

 

 


 

Scenario 4 

Visie
De school heeft de visie op cultuuronderwijs geïntegreerd in haar bredere onderwijsvisie en opgenomen in het schoolplan. Het team voelt zich eigenaar van de visie en plannen, deze zijn een vast onderdeel geworden van de kwaliteitszorg van de school.

Deskundigheid
De school bevordert planmatig en structureel de deskundigheid van het team op het gebied van cultuuronderwijs. De school is op het vlak van cultuuronderwijs een lerende organisatie. Hiervoor zijn structureel tijd en middelen beschikbaar.

Programma
De school brengt – vanuit de zelfbenoemde doelen – bewust samenhang aan in de programmaonderdelen door bijvoorbeeld samenhang met andere vakken en een leerlijn van groep 1 t/m 8. Ook wordt verbinding gemaakt met buitenschoolse activiteiten, de voorschoolse educatie of het voortgezet onderwijs. Voldoende tijd en middelen zijn structureel aanwezig.