Dr. Nassaulaan 5 - 9401 HJ - Assen info@compenta.nl
Cultuureducatie met Kwaliteit

Ondersteuning en tools

De Kunstbeweging, ICO, Scala en K&C ondersteunen scholen en cultureel ondernemers bij het ontwikkelen en uitvoeren van cultuuronderwijs. In het menu staat het scholingsaanbod van deze instellingen. Daarnaast kun je ook voor (kosteloos) advies bij een van deze partners terecht.

Compenta heeft een aantal middelen ontwikkeld waarmee zij scholen hoopt te ondersteunen in het bereiken van hun ambitiescenario. Hieronder staan die ‘tools’ als download.

Het stappenplan Doorlopende Leerlijn helpt scholen om in zeven stappen tot een samenhangend programma van culturele activiteiten en/of lessen te komen. Deze stappen zijn uitgewerkt en toegelicht, waarbij wordt verwezen naar relevante achtergrondinformatie.

In de begrippenlijst verheldert Compenta een aantal lastige termen die in de ambitiescenario’s worden gebruikt, zoals doorlopende leerlijn, ervaringslijn en expertteam.

 

Financiën

De CMK-tool financiën geeft scholen inzicht in het budget dat zij voor het huidige schooljaar voor cultuuronderwijs tot hun beschikking hebben. De tool is gebaseerd op de rekenregels, die golden tot 1 januari 2023. Toen ging de wet 'Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs' in. De 'oude' prestatiebox gelden en Velo-gelden voor cultuur zijn niet meer geoormerkt. Wel blijven de regels voor deze gelden bestaan. 

Hoe kun je er in de praktijk mee om gaan?

Zorg voor een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding voor cultuureducatie. Benadruk daarbij dat er binnen de lumpsum ook budget opgenomen is dat eerder geoormerkt was voor cultuureducatie. Gebruik eventueel de bedragen die in het verleden werden gehanteerd voor Londo en prestatiebox:

  • € 121,98 per school
  • € 23,52 per leerling

Dit zijn geïndexeerde bedragen voor 2023. In de rekentool wordt gebruik gemaakt van deze bedragen. 

Je hoeft alleen maar het aantal leerlingen in te vullen, waarna het format automatisch het beschikbare budget vanuit de Lumpsum regeling en CMK berekent. Om het totale beschikbare budget te bepalen, kun je ook de overige beschikbare geldbedragen (bijvoorbeeld vanuit de gemeente of de ouderraad) invullen. Vervolgens biedt de tool de mogelijkheid om de uitgaven (voor culturele activiteiten, materialen, deskundigheidsbevordering, etc.) te registreren, en berekent dan automatisch het bedrag dat nog besteed kan worden. 

Compenta geeft gratis en vrijblijvend advies en ondersteuning. Je kunt contact opnemen met de coördinatoren in de regio.

Download(s)