Dr. Nassaulaan 5 - 9401 HJ - Assen info@compenta.nl
Cultuureducatie met Kwaliteit

Over Compenta

Organisaties CompentaDe Drentse stichting Compenta is penvoerder van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Drenthe en speciaal voor deze regeling in het leven geroepen. Binnen Compenta werken vier kunstinstellingen samen: K&C, ICO, Facet en CultuurKlik.

Het landelijke cultuuronderwijsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK), startte in 2013 en is nu bezig aan de derde periode van vier jaar. De regeling beoogde een cultuuromslag.

Van aanbodgericht cultuuronderwijs moesten basisscholen naar een vraaggerichte werkwijze op basis van een visie op cultuuronderwijs waarin de leerling centraal staat. Voorwaarde daarvoor is dat scholen het belang ervan kunnen verwoorden in een onderwijskundige visie en dat het team genoeg deskundigheid heeft om de visie in de praktijk te vertalen.

De afgelopen twee CMK-perioden zijn goede resultaten geboekt. CMK 1 leidde tot bewustwording en brede deelname (ruim 90% van het primair onderwijs in Drenthe doet mee). CMK 2 zorgde ervoor dat de deskundigheid van leerkrachten om zelf, of samen met externe vakdocenten, cultuuronderwijs te geven sterk toenam. Deze bouwstenen hangen onlosmakelijk met elkaar samen: bewustwording en deskundigheid zijn nodig om tot een eigen visie op cultuuronderwijs te komen. CMK 3 kiest voor borging van deze kwaliteit en voor samenwerking.
Een Drentse ICC’er zei hierover: “Cultuureducatie is een kaarsje waarbij je de de vlam in de gaten moet blijven houden. Draagvlak creëren en het team blijven inspireren zijn essentiële dingen voor cultuureducatie”.

Met CMK 3 willen we bijdragen aan de verankering van kwaliteit in een doorgaande leerlijn die stoelt op een sterke, breed gedragen visie. Daarbij kunnen scholen nu ook samenwerken met de kinderopvang, met het voortgezet onderwijs, of met elkaar. 

CultuurKlik, ICO, Facet en K&C ondersteunen scholen en cultureel ondernemers bij het uitvoeren van hun plannen. Zo werken onderwijs, culturele instellingen en de overheden in Drenthe samen aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs.

Download(s)