Dr. Nassaulaan 5 - 9401 HJ - Assen info@compenta.nl
Cultuureducatie met Kwaliteit

Regeling CMK 


In 2021 is een nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit van start gegaan. In 2023 kunnen scholen weer een plan indienen voor twee schooljaren. De regeling gaat open op 1 april 2023.

Op deze pagina vind je alle informatie. Het is verstandig om dit door te lezen voordat je naar het online formulier gaat om je plan te maken. 
 

Werkwijze

Samenwerkingsovereenkomst

CMK regeling - scholen - foto1Stichting Compenta en de school gaan als gelijkwaardige partners een samenwerkingsovereenkomst aan.
Adviseurs van ICO, K&C, Facet en CultuurKlik zitten samen met icc’ers en directies van scholen 'om de tafel' om de plannen vast te leggen in een privaatrechtelijke overeenkomst. 

In deze samenwerkingsovereenkomst beschrijft de school de beginsituatie en dat wat de school gaat doen om een stap te maken de komende twee jaar.
Het kan gaan om deskundigheidsbevordering, leerlijnontwikkeling, visieontwikkeling en versterking van de samenwerking met het culturele netwerk. 

Scenario's

Hoe is het cultuuronderwijs op school nu georganiseerd? En welke ambities heb je voor de toekomst? In de Drentse visienotitie Cultuureducatie met Kwaliteit zijn vier scenario’s beschreven. De indeling in scenario’s illustreert dat je op verschillende manieren kunt omgaan met cultuuronderwijs. In een CMK plan geef je aan naar welk ambitiescenario je streeft.

Welk scenario past bij je ambitie cultuuronderwijs?

 • Bepaal wat de school nu aan cultuureducatie doet.
 • Kies een ambitie-scenario.
 • Geef in het plan aan op welke manieren je het ambitiescenario wilt bereiken.

De scenario's kun je vinden op deze pagina. 

Plan voor een of twee jaar
In 2023 kan de school een plan voor twee schooljaren opstellen. De school krijgt het bijbehorende bedrag in november van beide jaren uitbetaald op de bovenschoolse bankrekening.

Samenwerken met kinderopvang
Nieuw is dat de po-school daarbij kan samenwerken met voorschoolse - en naschoolse opvangorganisaties. Zij kunnen bijvoorbeeld een gezamenlijke doorgaande leerlijn ontwikkelen en gezamenlijke nascholing organiseren.

Samenwerken met voortgezet onderwijs
Er kan nu ook worden samengewerkt met de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ook hier kan een plan worden gemaakt om bijvoorbeeld te werken aan leerlijnen po-vo.

Samenwerken met een andere school
Sommige scholen willen hun plannen afstemmen met bijvoorbeeld een buurschool. Zeker kleine scholen trekken vaak samen op. Zij willen gezamenlijke deskundigheidsbevordering of werken samen aan leerlijnen voor de cultuurvakken. Dat kan met de nieuwe regeling. Elke school moet wel zelf het formulier invullen. Daarop wordt aangegeven op welke onderdelen wordt samengewerkt. In de begroting moet dit ook zichtbaar zijn. 

Bedragen
Om de plannen te realiseren is er een bedrag beschikbaar dat is gebaseerd op de schoolgrootte (laatste teldatum 1 maart). Voor samenwerking met kinderopvang of voortgezet onderwijs is er een plusbedrag beschikbaar. De school geeft in een begroting aan waar het geld aan zal worden besteed. Het bedrag wordt per schooljaar uitbetaald.

Mocht het zo zijn dat het leerlingenaantal op de school explosief toegenomen is, bijvoorbeeld door overname van leerlingen van een andere school of door een fusie, geef dit dan aan ons door via info@compenta.nl.

Basisregeling:

Aantal leerlingenMax. bedrag 
23 - 90€ 1.000,00
91 - 200€ 1.650,00
201 - 300€ 2.350,00
301+€ 2.900,00

 

Plusbedragen voor samenwerking met kinderopvang:

Aantal leerlingenMax. bedrag
23 - 90€ 550,00
91 - 200€ 600,00
201 - 300€ 660,00
301+€ 720,00

 

Plusbedragen voor samenwerking met het voortgezet onderwijs: 

Aantal leerlingenMax. bedrag
23 - 90€ 660,00
91 - 200€ 770,00
201 - 300€ 880,00
301+€ 990,00

 

 

Doorlopend indienen

 • In 2023 kan vanaf 1 april worden ingediend. 

 

Het online formulier

Het online formulier is een samenwerkingsovereenkomst waarin je de plannen voor de komende twee jaren beschrijft en aangeeft hoe je de CMK-bijdrage wilt besteden.

Zelfstandig invullen
Scholen die geen samenwerking aangaan met een andere school, kinderopvang of voortgezet onderwijs kunnen in veel gevallen zelfstandig het online formulier invullen. Vooral als er al een beleidsplan voor cultuureducatie ligt, met een meerjarenplanning, is het niet moeilijk om een voorstel in te dienen. Compenta beoordeelt het plan en soms neemt de regioadviseur nog contact op om af te stemmen of nog tips ter verbetering te geven. Er volgt nog een check op begroting, leerlingenaantal enz. en daarna krijgt de school binnen 6 weken (rondom de zomervakantie iets langer) de getekende samenwerkingsovereenkomst terug. Het geld wordt in november/december overgemaakt naar de bovenschoolse bankrekening.  

Maar natuurlijk mag elke school die dat wil, contact opnemen met de eigen adviseur voor hulp en advies bij het invullen! 

Samen invullen
Scholen die willen samenwerken met een andere school, met de kinderopvang of voortgezet onderwijs wordt aangeraden altijd eerst contact opnemen met hun regioadviseur. De plannen worden dan besproken en het formulier kan eventueel samen worden ingevuld. 

Wordversie

Wil je het formulier graag eerst in Word inzien, dan kun je het hier downloaden. Je kunt dit formulier niet indienen bij Compenta. 

Inloggen

Inloggen doe je met het op de school bekende account. Of, als je nog niet eerder hebt aangevraagd: je kunt eenvoudig een account aanmaken.
Na het inloggen kun je het formulier invullen. De antwoorden in het formulier worden automatisch opgeslagen als je op 'volgende pagina' hebt geklikt en blijven bewaard bij uitloggen. 

Als je op 'verzenden' klikt, kan het formulier niet meer worden aangepast. Wil je na verzending toch nog iets wijzigen? Neem dan contact op met info@compenta.nl of 0592 - 336 999 (K&C).

Naar de inlogpagina

Criteria

De regeling CMK is bedoeld om duurzame kwaliteitsverbetering te realiseren. Het is een stimuleringsregeling, d.w.z. de plannen moeten gericht zijn op borging, ook zonder de tijdelijke bijdrage moet de kwaliteit op het bereikt niveau kunnen blijven. 

 1. Het plan beschrijft de ambitie van de school m.b.v. de Evi scenario's.
 2. In het plan wordt duidelijk wat de school wil ondernemen om die ambitie te bereiken. De doelen worden helder.
 3. In de begroting wordt duidelijk gemaakt hoe de bijdrage wordt besteed aan deze doelen. 
 4. Het plan sluit aan bij de visie van de school en bij eerdere ontwikkelingen.
 5. Samenwerking met kinderopvang en/of voortgezet onderwijs is gericht op een doorgaande leerlijn van of naar het primair onderwijs en/of op visievorming en/of deskundigheidsbevordering.
 6. De CMK-gelden kunnen niet worden ingezet voor Cultuurmenu / Kunstmenu / Podiumplan / KlasseMuziek / Culturele Mobiliteit. Hier zijn de lumpsum gelden voor bedoeld.
 7. De CMK bijdrage kan niet worden besteed aan museum,- en theaterbezoek, workshops of andere aanbodgerichte activiteiten, tenzij duidelijk gemaakt kan worden dat dit gekoppeld wordt aan leerlijnontwikkeling en/of deskundigheidsbevordering en dit deel in proportie is t.o.v. de totale bijdrage. Hier zijn de lumpsum gelden voor bedoeld.
 8. Er mag maximaal 25% van de totale begroting worden besteed aan materialen.
 9. De school zegt toe het bedrag voor cultuuronderwijs uit de Lumpsum-gelden in te zetten voor culturele activiteiten voor leerlingen. Dit is € 111,53 per school en € 21,51 per leerling. Zie deze pagina

 

Wederzijdse inspanningen 

De school zegt toe:

 • De plannen binnen de afgesproken periode te realiseren;
 • Financieel overschot of het niet realiseren van plannen te melden;
 • Bij te dragen aan kennisdeling binnen CMK (bijvoorbeeld via deelname aan cultuureducatienetwerken)
 • Het geoormerkte bedrag voor cultuuronderwijs uit de Lumpsum-gelden in te zetten voor culturele activiteiten voor leerlingen.
 • Deel te nemen aan het evaluatie-instrument Evi. Zie de pagina monitoring en evaluatie.

Compenta zegt toe:

 • Het financiële bedrag beschikbaar te stellen;
 • Kennisdeling te stimuleren binnen de cultuureducatienetwerken en symposia;
 • Advies en begeleiding te bieden bij de genoemde ambities;
 • Een voor de school specifiek ontwikkelrapport te bieden voor cultuuronderwijs met hulp van Evi;
 • De gegevens in Evi geanonimiseerd te analyseren voor de monitoring van de regeling CMK;

Download(s)